Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

9789493079069

Environmental and health impacts of organic and inorganic contaminants in Cau Hai lagoon: impact assessment for fish consumers

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: TRAN THI AI MY (Chủ biên)

ISBN: 978-604-80-3456-6

Dạy học theo dự án ở trường Mầm non

NXB Thông tin và Truyền thông, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ biên), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

978-604-62-5696-0

Báo chí truyền thông-Những vấn đề trọng yếu

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Báo chí
Tác giả: Phan Quốc Hải

Sinh học Thực vật và Nấm

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

NẤM HỌC

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống Học phần Luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-3-319-78490-8

Internationalisation in Vietnamese Higher Education

Spinger, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga