Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978-604-974-181-4

Giáo trình Lôgíc học hình thức

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Phạm Quang Trung

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Chăm chỉ

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Nhân ái

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Trách nhiệm

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học -Trung thực

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên)

Giáo trình XML và ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Nguyễn Mậu Hân (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Dũng

Li luan day hoc vat li

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo (Chủ biên)

978-604-974-178-4

Textbook Fundamental Informatics

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình (Chủ biên)

9786024622480

Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts

Media Nusa Creative Publishing, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân

978-604-80-3964-6

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu của thế kỷ XXI - tập 1

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Kỹ Thuật trồng, chăm sóc và chế biến cà phê

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên)