Dữ liệu Sách, giáo trình

Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử (viết chung)

NXB Thuận Hoá, 1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Thái Quang Trung

Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại (viết chung)

1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Phú Phong

Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành

1992
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Thực hành Lý Sinh

1992
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đoàn Suy Nghĩ

Tro và lửa lạnh

1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hà Văn Thịnh

Văn học dân gian Quảng Trị (Biên soạn chung)

NXB Thuận Hoá, 1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thành

Về một vùng văn học (viết chung)

1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Đô Thị Cổ Hội An

1991
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang