Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo dục học đại cương

1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phạm Thanh Bình

Giáo trình logic học, In lần đầu 1994, 115 tr. Hồ Minh Đồng – Nguyễn Văn Hòa

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Hồ Minh Đồng

Giáo Trình Sinh Quyển

1994
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Năm

Giáo Trình Thổ Nhưỡng

1994
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Năm

Giáo Trình thực hành Hóa Ứng dụng

1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân, Lê Thanh

Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX

1994
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Bửu Nam

Lý thuyết chuỗi và tích phân suy rộng

NXB Đại học Huế, 1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Thạch Lam - văn chương và cái đẹp (sách in chung)

NXB Văn học, 1994
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thành

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bài: Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình)

NXB Chính trị Quốc gia, 1994
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Bài giảng về Hình học giải tích

1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hải Lộc, Lê Văn Thuyết