Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử sử học Việt Nam

1995
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Vĩnh Tường

Miễn dịch học cơ bản

1995
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Một số vấn đề đào tạo và sáng tạo Mỹ thuật (Bài: Nghệ thuật trang trí kiến trúc Huế)

NXB Mỹ thuật, 1995
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Phan Thanh Bình

Người Chứt ở Việt Nam

1995
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Phương pháp dạy học Địa lý

1995
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ