Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử thế giới cổ trung đại

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng, Nguyễn Thị Ty

Lịch sử thế giới cổ trung đại

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Chương, Đặng Văn, Nguyễn Thị Ty, Hùng, Trần Đình

Lịch pháp học

2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Ty

Một số vấn đề lịch sử tập I. Vai trò của phật giáo trong đời sống chính trị, xã hội các nước Đông Nam Á thời cổ trung đại,

NXB Thuận Hoá, 2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Khoa Lịch Sử- ĐHSP Huế, Nguyễn Thị Ty

Hệ thống bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Tường, Trần Vĩnh, Nguyễn Thị Ty

Một số vấn đề lịch sử. V.I Lê Nin với vấn đề dân tộc thời kỳ trước cách mạng tháng Mười

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Khoa Lịch Sử- ĐHSP Huế, Nguyễn Thị Ty