Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Quân đội Nhân dân, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thời đất lửa

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Lịch sử Đảng bộ xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (1960-2015)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thành Nam

Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Hoàng Chí Hiếu

Danh nhân Quảng Bình - Tuyển tập Báo cáo khoa học hội thảo quốc gia

2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hoàng Chí Hiếu

Đôi bờ giới tuyến (1954-1967)

NXB Tổng hợp, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia về Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, Hoàng Chí Hiếu

Vĩnh Linh - Tình đất, tình người

NXB Hội Nhà văn, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Địa chí hành chính Thừa Thiên Huế tập III, Phần Dân cư và Hành chính

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang, Hoàng Chí Hiếu, và nhiều tác giả khac