Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-620-2-67779-0

India - Myanmar Relations (1992 - 2014) under the Impacts of India’s Foreign Policy Adjustment

Lambert Academic Publishing, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Hoàng Chí Hiếu, Trần Xuân Hiệp

978-604-959-414-4

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Quân đội Nhân dân, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-58-3806-8

Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Huyền

978-604-903-456-5

Lịch sử Đảng bộ xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (1960-2015)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thành Nam

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thời đất lửa

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Hoàng Chí Hiếu

Danh nhân Quảng Bình - Tuyển tập Báo cáo khoa học hội thảo quốc gia

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hoàng Chí Hiếu

Đôi bờ giới tuyến (1954-1967)

NXB Tổng hợp, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc gia về Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, Hoàng Chí Hiếu