Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia