Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-924-334-9

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất (Chủ biên), Bùi Cách Tuyến (Chủ biên), Phạm Văn Kim (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết châm hồ tiêu ở Quảng Trị

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường