Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

QĐ số: 6975/QĐ-SHTT. ngày 18.04.2011 (số: 15479)

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Cụ sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

294193

Nhẵn hiệu hàng hóa

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

3966

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2017
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

3967

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2017
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

RUS 127517

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

2012
Tổ chức cấp văn bằng: RUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường, СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Quyết định số 10914/QĐ-SHTT, ngày 05.03.2012 (số 1

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

2012
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Quang Lịch, Lê Văn Bảo Duy, Trương Thị Hoa