Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Compulsory land acquisition for urban expansion: Livelihood reconstruction after land loss in Hue’s peri-urban areas, Central Vietnam
Tác giả Nguyễn Quang Phục, A.C.M. (Guus) van Westen, and Annelies Zoomers
Tên tạp chí đăng International Development Planning Review (ISI/SSCI)
Năm đăng 2017
Tập 39
Số 2
Trang
Lĩnh vực ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
File đính kèm