Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 588 Kết quả

Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Đỉnh. Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng về lòng biết ơn Liệt sĩ, Thương binh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 221-226.
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Anh Tài. Quan niệm của Hồ Chí Minh về trách nhiệm đối với Thương binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với cách mạng và quá trình thực hiện ở Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế:Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 196-201.
Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
Nguyễn Hữu Lợi. An sinh xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam, Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển Kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế", Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế Huế, NanHua University - Taiwan , Korea Trade Reseach Association; Nxb Hà Nội., 2017, Tập: 02, Trang: 693-701.
Nguyễn Hữu LợiĐào Thị Cẩm Nhung. Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng (ISSN 1859-3437), 2017, Số: 87/2017, Trang: 20-25.
Nguyễn Minh Hiền. Vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đỏ mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, 2017, .
Nguyễn Minh Hiền. Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (1996 - 2016), Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Nguyễn Minh Hiền. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đại học Huế trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Nguyễn Tiến DũngNguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hóa tâm linh, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 7, Số: 2, Trang: 121-128.
Nguyễn Thị Thắng. Tìm hiểu vấn đề dân tộc trong Cương lĩnh dân tộc của Lênin và ý nghĩa hiện thời của nó, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Nguyễn Thị Thắng. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Nguyễn Thị ThắngTrần Thị Hà Trang. Tìm hiểu giáo lý "Tám thức" trong triết học Phật giáo, Tạp chí Khoa học công nghệ trường Đại học khoa học Huế, 2017, Tập: 7, Số: 2, Trang: 129.
Đinh Khắc Quỳnh Giang. Thông tin giả trên mạng xã hội và kỹ năng ứng phó thông tin giả của người đọc, Hội thảo Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập, Đại học Khoa học Huế, 2017, .
Lê Thị Kim Dung. Những giá trị của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trước thách thức thời hội nhập, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học., 2017, .
Trần Thị Phương Nhung. Định hướng dư luận xã hội trên mạng xã hội: vai trò của báo chí trong thời đại công nghệ số, Hội thảo Báo chí và Truyền thông hiện đại - những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>