Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 510 Kết quả

Nguyễn Văn Thắng. Định hướng đào tạo giáo viên ở các Khoa, Trường đại học sư phạm trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng", Trường Đại học Cần Thơ, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 162-168.
Hoàng Hải. Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững Cờ Vua thành tích cao Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2016, Tập: ISSN 1859-4417, Số: Số đặc biệt năm 2016, Trang: 297 - 302.
Hồ Sỹ Thái. Vận dụng "Thuyết thân chủ trọng tâm" trong thực hành Công tác xã hội với nhóm trẻ em, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em kinh nghiệm của một số quốc gia ISBN 978-604-09664-7, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 148-155.
Nguyễn Xuân Khoát. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá trình đổi mới - Thành tựu và giải pháp phát triển, Sách Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu" do Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức; Nhà Xuất bản Đại học Huế, Huế 12, 2016, Trang: 19-33.
Nguyễn Hữu Lợi. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2015, Hội thảo khoa học quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức",Trường ĐH Kinh tế Huế, Trường ĐH Thương mại Hà Nội và Trường ĐH Nam Hoa, Đài Bắc đồng tổ chức, 2016, Tập: 02, Trang: 457-469.
Lê Văn Hoài. Tìm hiểu tư tưởng và hành động bảo vệ biển, đảo của vua Minh Mạng-Vài suy nghĩ đối với vai trò Hướng dẫn viên du lịch hôm nay, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế, 2016, Số: 27, Trang: 49-52.
Lê Văn Hoài. Để tiềm năng du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền được khai thác hiệu quả, Tạp chí Văn hóa Huế, Sở Văn Hóa và Thể Thao Thừa Thiên Huế, 2016, Số: 34, Trang: 32-34.
Nguyễn Hữu LợiĐào Thị Cẩm Nhung. Phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam., Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (ISSN 1859-3437), 2016, Số: 75/2016, Trang: 26-32.
Nguyễn Văn Hòa. Dân chủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hội Thảo "Công bằng xã hội về kinh tế và dẫn chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay", 2016, Trang: 187.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Giáo dục từ xa với việc đào tạo nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khao học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: 8(105) 2016, Trang: 76-84.
Nguyễn Quang Phục, Reinout Vos. Effects of urban growth on the land market and local livelihoods: A case study in the peri-urban village of Hue City, Central Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Huế và Nanhua University - Taiwan tổ chức, NXB. Hồng Đức, 2016, Tập: 2, .
Nguyen Trong Tin, Đào Duy MinhNguyễn Ngọc ChâuMai Chiếm Tuyến. Evaluating the role of credit for small and medium enterprises in Hue city, Thua Thien Hue province, Journal of Science (Hong Duc University), 2016, Tập: 7, Số: 2, Trang: 114 - 122.
Hồ Sỹ TháiTrương Thị Yến. Đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội: một số thách thức và giải pháp, Kỷ yếu hội thảo khoa học Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 205 - 215.
Hồ Sỹ TháiTrương Thị Yến. Tổ chức thực hành nghề đáp ứng yêu cầu kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội đáp ứng nhu cầu xã hội, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 169 - 179.
Lê Thị Kim Dung. Cải thiện sinh kế hướng đến giảm nghèo ở huyện Đắk Glei, tỉnh Kontum - nhìn từ việc đầu tư các nguồn lực phát triển, Hội thảo: Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay, do Trường Đại học Đà Lạt tổ chức., 2016, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>