Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 535 Kết quả

Trần Thị Huyền Gấm. Ẩn dụ ý niệm về không gian với miền nguồn công trình xây dựng trong tiếng Việt, in trong Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Huế, Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Huế, 2017, Trang: 87-93.
Lê Thị Thanh XuânLê Thị Kim Liên. Đánh giá của du khách về du lịch lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát tại Thánh Tích Tượng Phật Đài, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dư­ơng), 2017, Số: 491, Trang: 17-19.
Lê Văn Hoài. Nghiên cứu phát triển Du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học-Giải pháp phát triển Du lịch Hà Tĩnh, 2017, Trang: 118-125.
Huỳnh Thị Ánh Phương. Chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam sau Đổi mới và một số vấn đề từ thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016) những vấn đề từ thực tiễn. ISBN 978-604-912-7137., 2017, Trang: 202-211.
Dư Thị Huyền. Vận dụng phương pháp giảng dạy "lấy người học làm trung tâm" vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập", Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học (1957-2017), 2017, Trang: 143-149.
Đinh Thị Thanh Mai Mai. Giới thiệu văn bản Dược tính ca quát (VHv.519), Tạp chí KHCN trường Đại học Khoa học, 2017, .
Mai Chiếm Tuyến. Mức độ tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của người dân trong chương trình Nông thôn mới ở xã Phong An, huyện Phong Điền,tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển Kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế"/International Conference "Vietnam's Economic Development in the process of International Integration", Nhà xuất bản Hà Nội, 2017, Tập: 2, Trang: 761 - 772.
Lê Đăng Bảo Châu. Nhận thức của sinh viên ngành Xã hội học-Trường Đại học Khoa học về cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập., Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2017, Trang: 64-71.
Nguyễn Hữu Lợi. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, ISBN 978-604-80-2343-0, 2017, Trang: 317-322.
Nguyễn Hữu Lợi. Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên", Nxb Nông Nghiệp, ISBN 978-604-60-2479-8, 2017, Trang: 246-252.
PHAN THỊ ANH THƯ. Những vấn đề đặt ra trong chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI và kinh nghiệm cho Việt Nam thời kỳ hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 219-230.
Lê Đăng Bảo Châu. Lao động di cư trẻ tuổi và vấn đề tái sản xuất sức lao động, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2016, .
Lê Đăng Bảo Châu. MIGRANT WORKING CHILDREN – THE ONE WHO NEED SOCIAL PROTECTION, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 123, Số: 9, .
Trần Thị Huyền Gấm. Ẩn dụ ý niệm "Con người là công trình xây dựng" trong tiếng Việt, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc, 2016, .
Đào Thị Cẩm Nhung. Vai trò của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ -Trường Đại học khoa học -Đại học Huế (ISSN 2354-0850), 2016, Tập: 5, Số: 2, Trang: 139.
Nguyễn Văn Thắng. Định hướng đào tạo giáo viên ở các Khoa, Trường đại học sư phạm trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng", Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 162-168.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>