Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 624 Kết quả

Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế tất yếu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 7(148)/2017, Trang: tr.50-54 và tr.62.
Nguyễn Xuân Khoát. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 11/2017, 2017, Trang: 257-265.
Nguyễn Xuân Khoát. V.I.Lênin với vấn đề quản lý nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 58-65.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 121-133.
Bùi Thị Thuận Ánh. Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 'Chính sách, pháp luật về Tái định cư từ lý thuyết đến thực tiễn", 2017, Trang: 213.
Bùi Thị Thuận Ánh. Kiểm soát hoạt động hành pháp thông qua hoạt động tài phán hành chính và vấn đề hoàn thiện, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Các cơ chế kiểm soát quyền lực trên thế giới và ở Việt Nam", 2017, Trang: 164.
Bạch Thị Thu HàTrương Thị Thu Hà. Động thaí phát triển khu nghỉ dưỡng biển Lăng Cô - Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5D, Trang: 189-203.
Lê Văn HoàiNguyễn Dương ThiệnDương Phước Đạt. Công bố bài báo khoa học quốc tế: Thước đo sự nghiệp khoa bảng, con đường hội nhập đại học, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ Khoa Du lịch giai đoạn 2008-2017, 2017, Trang: 21-36.
Quản Bá Chính, Lê Văn Hoài,  Lê Văn Hoài. Khoa Du lịch - Đại học Huế: 10 năm xây dựng và phát triển, Tập san Đại học Huế, 2017, Trang: 49 - 51.
Nguyễn Hữu Lợi. Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, ISSN 1859-3437, 2017, Số: 92, Trang: 23-29.
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Đỉnh. Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng về lòng biết ơn Liệt sĩ, Thương binh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 221-226.
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Anh Tài. Quan niệm của Hồ Chí Minh về trách nhiệm đối với Thương binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với cách mạng và quá trình thực hiện ở Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế:Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 196-201.
Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>