Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 333 Kết quả

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Quản Bá Chính. Đào tạo ngành du lịch: tiềm năng mới, cơ hội mới, Đặc san Đại học Huế, 2016, Số: 98, Trang: 80-82.
Nguyễn Chí Ngàn. Biến đổi trong trang phục của người Cơ Tu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Khoa học Huế, 2016, Tập: 4, Số: 2, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2016, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language education policy enactment and individual agency, LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING (0272-2690), 2016, Tập: 1, Số: 40, .
Thái Quang Trung. Bối cảnh lịch sử Thuận Quảng thời Nguyễn Cư Trinh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) Quê hương, thời đại và sự nghiệp, 2016, Trang: 83-89.
NGUYỄN VĂN HUY. Language policy enactment and teacher agency: intrapersonal and interpersonal tensions., Paper presented at Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning conference, Calgary University, Canada, September 2016., 2016, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Đường lối ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7497), 2016, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2016, .
PHAN THỊ ANH THƯ. Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0868-2984), 2016, .
Nguyễn Tiến Dũng. Chữ Tâm - Giá trị cao nhất của văn hóa, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội), 2016, Số: 8, Trang: 13-20.
Nguyễn Hồng Dũng. Tâm thức hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam 1986 - 2010, Tạp chí Văn học (Viện Văn học), 2016, Tập: 529, Số: 3, Trang: 65-73.
Nguyễn Văn MạnhNguyễn Chí Ngàn. Bản sắc văn hóa tộc người, HTQG "Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống", 2015, .
Lê Văn Vinh. Tư tưởng "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" và vận dụng vào công cuộc đổi mới của đất nước, Kỷ yếu khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc", 2015, .
Lê Cảnh Vững. Tài và tâm của Hà Đình Nguyễn Thuật qua một số bài tanrt văn, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2015, Số: 119, Trang: 30.
LIÊU LINH CHUYÊN. 汉语基础词汇与汉越词的对比研究, 现代语文(tạp chí Ngữ văn Hiện đại)- ISSN 1008-8024, 2015, Tập: 564, Số: 03, Trang: 131-134.
Đặng Thị Ngọc Phượng. Sự hình thành đội ngũ nhà thơ, nhà văn nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2015, Tập: 34, Số: 02, Trang: 26-32.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>