Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 402 Kết quả

Nguyễn Thị Hoa. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Tạp chí Triết học (Viện Triết học), 2018, Số: Số 2(321), Trang: tr.67-73.
Nguyễn Thị Hiền. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 ở Huế - 50 năm nhìn lại, Hội thảo khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 - Bài học lịch sử", 2018, Trang: tr.399-414.
Nguyễn Thị Hiền. Giáo sư Đặng Văn Ngữ: tấm gương sáng ngời trong hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Hội Thảo khoa học: "Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - gía trị lý luận và thực tiễn", 2018, Trang: tr.125-130.
Đào Thị Vinh. Chính sách kinh tế mới của Lênin - nội dung và tác động, Chính sách kinh tế mới của Lênin- giá trị lý luận và thực tiễn, 2018, .
Nguyễn Thị Thu Hà. Tác động của chính sách kinh tế mới (NEP) đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - giá trị Lý luận và thực tiễn, 2018, Trang: tr.152 - 159.
Nguyễn Thị Thu Hà. Phong trào thi đua yêu nước trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí MInh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quảng bình với phong trào thi đua yêu nước - Giá trị Lý luận và thực tiễn, 2018, Trang: tr.39 - 42.
Nguyễn Thị Thanh HuyềnNguyễn Thị Thu Hà. Công nhân Sài Gòn - Gia Định trong tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Hội thảo Khoa học Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học Lịch sử, 2018, Trang: tr.163-168.
Hồ Minh Đồng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc - những giá trị vĩnh hằng, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - giá trị lý luận và thực tiễn", 2018, Trang: tr.28-31.
Hồ Minh Đồng. Vấn đề Dạy - Học lý luận chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại hcoj khoa học Huế, 2018, Trang: tr.149-155.
Hồ Minh Đồng. Chính sách kinh tế mới (NEP) từ góc nhìn phương pháp luận, Kỷ yếu Hội thảo khoa học chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - giá trị lý luận và thực tiễn, 2018, Trang: tr.3-13.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Hậu phương Quảng Bình với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1958, Kỷ yếu hội thảo khoa học “50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân (1968 – 2018) giá trị lý luận và thực tiễn”, 2018, Trang: 64.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Quảng Bình với Trị Thiên – Huế trong Xuân Mậu thân 1968, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 – Bài học lịch sử”, 2018, .
Đặng Vinh Dự, Nguyễn Chí Ngàn. Sắc tứ Kim Cang tự - Ngôi cổ tự bên sông Đà Rằng, T/c Liễu Quán, 2018, Số: Tháng 5, Trang: 67.
Nguyễn Chí Ngàn, Đặng Vinh Dự . Biến đổi không gian xã hội truyền thống của cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế, T/c Huế Xưa và Nay, 2018, Tập: 147, Số: 5-6, Trang: 54-63.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Văn hoá tâm linh - Một thành tố của văn hoá dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 1, .
Nguyễn Tiến Dũng. Quảng Trị - Vùng đất anh hùng, vùng văn hóa tâm linh, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 2018, Số: 3, .
Nguyễn Thị Hoa, , Dư Thị Huyền. Giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thời của Lời kêu gọi thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học: "Quảng bình với phong trào thi đua yêu nước - Giá trị lý luận và thực tiễn, 2018, Trang: tr324-326.
Nguyễn Thị Hoa. Chính sách kinh tế mới (Nep) của V.I.Lênin - Cơ sở lý luận của đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin - Giá trị lya luận và thực tiễn", 2018, Trang: tr.178-184.
Nguyễn Thùy Trang. Sự lật đổ quan niệm "Nhân loại trung tâm" trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh), 2017, Số: 14 (4b), Trang: 72-80.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>