Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18617 Kết quả

Phạm Thị Ngọc Lan. Một Số Đặc Tính Sinh Học Của Enzyme Cellulase Tách Từ Xạ Khuẩn Ưa Nhiệt Streptomycetes, Phụ Trương Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học. Tập 1, Số 10, Tr. 54- 58, 1998, .
Nguyễn Văn Ly, Ngô Huy Du, Trân Tứ Hiếu. Xác định vanadi(V) bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác ; II. Hệ pyrogallol đỏ-Bromat-V(V), Tạp Chí Phân Tích Hoá, Lý, Sinh Học, 1998, Tập: 3, Số: 4, Trang: 9-11.
Phan Doãn Việt. Phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, Học thuyết hình thái kinh tế- xã hội và quá trình đổi mới ở Việt Nam; Khoa Mác- Lênin; Đại học khoa học Huế, 1998, Trang: 72.
Nguyễn Minh Trí. Một số yếu tố ảnh hưởng đến enzyme amylaza tách từ mầm lúa (Oryza sativa), Tạp chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 1998, Tập: 20, Số: 2, Trang: 151-153.
VŨ YẾN SƠN. Câu Ghép Với Liên Từ “что” Mở Rộng Cho Từ Tận Cùng Là-o Làm Vị Ngữ Ở Mệnh Đề Chính, Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Số 6, 1998, .
Ngô Anh. Nghiên cứu khu hệ nấm lớn (Macrofungi flora) ở Thừa Thiên Huế, Báo Cáo Tổng Kết Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở - Trường ĐHKH - Đại Học Huế, 1998, .
Nguyễn Văn Hòa. Dưới góc độ hình thái kinh tế - xã hội nhìn nhận tư tưởng của Phan Bội Châu về bản chất con người, Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Mác – Lênin, trường Đại học Khoa học Đại học Huế, 1998, .
Nguyễn Thị Bích Hải. Tư tưởng và phương pháp giáo dục của Khổng Tử với giáo dục ngày nay, Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Huế, 1998, Số: 2, Trang: 109-114.
Trần Văn Hiếu. Quy trình làm việc độc lập với sách và tài liệu học tập của sinh viên, Tạp chí Phát triển giáo dục (Viện Phát triển giáo dục), 1998, Số: 3, Trang: 22-24.
Đinh Vương Hùng. "Khảo sát một số trường hợp cán ép cây bàng sợi bằng cặp trục cán "bơi", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp& Công nghệ Thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 1998, Tập: TC NN&CNTP -10/1998, Số: số 10, .
Trần Văn Hiếu. Quy trình làm việc độc lập với sách của sinh viên: thực nghiệm và kết quả, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 1998, Số: 5, .
Trần Văn Hiếu. Tổ chức cho sinh viên làm việc độc lập với sách trong giờ lên lớp, Thông báo khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 1998, Số: 3, .
Nguyễn Thành Nhân. “ Về tên gọi làng Diên Sanh”, Tạp Chí Cửa Việt, Quảng Trị, 1998, .
Đoàn Đức Lương. Về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tạp Chí Toà Án, 1998, Số: 2, Trang: 12-13.