Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 47 Kết quả

Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Competency Based Learning with B-learning Model, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 2, February-2018, ISSN 2229-5518, 2018, Tập: 9, Số: 2, Trang: 758 - 763.
Nguyễn Thế Dũng, Diani Fatmawati. GENERAL INFORMATICS TEACHING WITH B-LEARNING TEACHING MODEL, JPBI (JURNAL PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA), ISSN: 2442-3750 (print); ISSN: 2527-6204 (online), http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jpbi, 2018, Tập: 4, Số: 1, Trang: 85-94.
Nguyễn Thế DũngVăn Thị Thanh Nhung. "B-learning và năng lực ICT của sinh viên Sư phạm", Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ĐHSP Huế. ISBN 978-604-80-2343-0. Mã số: KL 10 ĐM 17., 2017, Trang: 87-96.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Đề xuất khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Tin học, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2017, Tập: 404, Số: 2, Trang: 54-57, 64.
Nguyễn Thế Dũng. The impact of b-learning modality to information and communication technology competence of pedagogical student., Journal of Education and Learning. Vol. 11 (4) pp. 367-372. DOI: 10.11591/edulearn.v11i4.7243., 2017, Tập: 11, Số: 4, Trang: 367-372.
Nguyễn Thế Dũng, Lê Huy Tùng. ĐÁNH GIÁ VÀ DẠY HỌC XÁC THỰC TRONG B-LEARNING, Thiết bị giáo dục, 2016, Số: 127, Trang: 5-8.
Nguyễn Thế Dũng. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC TIN HỌC, TẠP CHÍ KHOA HỌC & GIÁO DỤC - ĐHSP ĐÀ NẴNG, 2016, Tập: 02,, Số: 19, Trang: 67-73.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Một quy trình tổ chức dạy học Tin học với mô hình b-learning, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức", ĐHBK Hà Nội.ISBN 978 - 604 - 95 - 0005 - 3, 2016, Trang: 117-126.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Một số vấn đề về đánh giá năng lực học tập và phát triển công nghệ thông tin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ", The International conference on human resources training to meet the requirements of international intergration", ĐH Quảng Bình 10/2016,, 2016, Trang: 180 - 187.
Nguyễn Thế Dũng. Một số vấn đề về tương tác trong dạy học e-learning, Kỷ yếu Hội nghị khoa học - Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin - ĐH Quảng Nam, tháng 3, 2015, .
Nguyễn Thế Dũng. Nghiên cứu sử dụng mô hình lớp học đảo ngược những khó khăn thách thức và khả năng ứng dụng, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội), 2015, Tập: 60, Số: 8D, Trang: 85-92.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VỚI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG B-LEARNING, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội), 2015, Tập: 60, Số: 8A, Trang: 222-230.
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>