Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Chia Chu Chen

Chia Chu Chen
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
KIM Doo-Chul

KIM Doo-Chul
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Jean-Jacques DURAND

Jean-Jacques DURAND
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Sĩ Huyên

Nguyễn Sĩ Huyên
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Kim Hyun Gi

Kim Hyun Gi
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Y học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
MORITA Kiyoshi

MORITA Kiyoshi
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bruno Masala

Bruno Masala
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
  • 800000.0078

Nguyễn Thị Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết