Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phùng Đình Mẫn
  • 150000.0098

Phùng Đình Mẫn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Xem chi tiết