Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hồng Hải
  • 600000.0123

Trương Thị Hồng Hải
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Ban lãnh đạo Viện

Xem chi tiết