Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Cường
  • 120000.0025

Nguyễn Đức Cường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Đông
  • 120000.0010

Nguyễn Hoàng Đông
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Hoa
  • 120000.0064

Nguyễn Thị Như Hoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Liên
  • 120000.0049

Lê Thị Kim Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Liên
  • 120000.0062

Trần Thị Ngọc Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Bùi Đức Sinh
  • 120000.0061

Bùi Đức Sinh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Bùi Thị Tám
  • 120000.0058

Bùi Thị Tám
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuấn
  • 800000.0225

Trần Hữu Tuấn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Khoa Du lịch

Xem chi tiết