Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Tịnh Bảo
 • 900000.0249

Hoàng Tịnh Bảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Bảo
 • 400000.0366

Nguyễn Chí Bảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Xem chi tiết
Huỳnh Văn Chương

Huỳnh Văn Chương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Nguyễn Duân
 • 400000.0188

Nguyễn Duân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Đỗ Thị Xuân Dung
 • 900000.0067

Đỗ Thị Xuân Dung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Lê Nam Hải
 • 150000.0089

Lê Nam Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Công Hào
 • 200000.0043

Nguyễn Công Hào
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Hoàn
 • 800000.0101

Nguyễn Khắc Hoàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Xem chi tiết
Đỗ Mạnh Hùng
 • 400000.0102

Đỗ Mạnh Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Huy
 • 900000.0090

Nguyễn Văn Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Huy
 • 400000.0190

Nguyễn Xuân Huy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học

Đơn vị quản lý:
Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Xem chi tiết
Trần Trung Hỷ
 • 200000.0121

Trần Trung Hỷ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết