Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Công Hào
  • 200000.0043

Nguyễn Công Hào
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Xuân Mậu
  • 300000.0187

Trần Xuân Mậu
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Đơn vị quản lý:
Tạp chí Khoa học

Xem chi tiết