Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Ngô Tự Do
  • 300000.0243

Hoàng Ngô Tự Do
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Dương Quang Hiệp
  • 300000.0304

Dương Quang Hiệp
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Trung Tiến
  • 300000.0326

Nguyễn Quang Trung Tiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NHÂN VĂN

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Xuân Tịnh

Mai Xuân Tịnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Đình Trung
  • 300000.0219

Hoàng Đình Trung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuyên
  • 300000.0260

Trần Hữu Tuyên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Vân
  • 300000.0405

Nguyễn Thị Mỹ Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết