Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Hồng Vân
  • 400000.0171

Đinh Thị Hồng Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đinh Thị Thu Phương
  • 400000.0402

Đinh Thị Thu Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đoàn Đại Dương
  • 400000.0398

Đoàn Đại Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đoàn Hồ Anh Triết

Đoàn Hồ Anh Triết
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật phần mềm

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Đoàn Thế Hiếu
  • 400000.0005

Đoàn Thế Hiếu
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hình học và tôpô

Chuyên ngành đào tạo:
Hình học và tôpô

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đoàn Thị Quý Ngọc
  • 400000.0075

Đoàn Thị Quý Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hà Thị Hải Yến
  • 400000.0059

Hà Thị Hải Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hà Viết Hải
  • 400000.0215

Hà Viết Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Thị Kim Thoa

Hồ Thị Kim Thoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Hồ Thị Trúc Quỳnh
  • 400000.0173

Hồ Thị Trúc Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Văn Dũng
  • 400000.0400

Hồ Văn Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hồ Văn Thùy
  • 400000.0230

Hồ Văn Thùy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết