Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Công Tràm
  • 400000.0246

Hoàng Công Tràm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Đình Long
  • 400000.0184

Hoàng Đình Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tự động hoá

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Hữu Hòa
  • 200000.0063

Hoàng Hữu Hòa
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Quang học

Chuyên ngành đào tạo:
Quang học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Hữu Phước

Hoàng Hữu Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Như Quỳnh

Hoàng Như Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán giải tích

Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Phi Hải

Hoàng Phi Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết
Hoàng Phương Tú Anh

Hoàng Phương Tú Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Tiểu học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Diễm Phương

Hoàng Thị Diễm Phương

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết
Hoàng Thị Thảo
  • 400000.0147

Hoàng Thị Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Thị Xuân Vinh
  • 400000.0095

Hoàng Thị Xuân Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Tròn
  • 400000.0019

Hoàng Tròn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Đại số và lý thuyết số

Chuyên ngành đào tạo:
Đại số và lý thuyết số

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Trọng Phán
  • 400000.0394

Hoàng Trọng Phán
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền học

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết