Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thu Hương
  • 500000.0017

Hoàng Thị Thu Hương
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Minh
  • 504400.0140

Nguyễn Thị Ngọc Minh
Khác

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Đơn vị quản lý:
Bệnh viện trường Đại học Y Dược

Xem chi tiết
Bùi Thị Nguyệt
  • 500000.0009

Bùi Thị Nguyệt
Khác

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tuệ
  • 500000.0013

Nguyễn Văn Tuệ
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết