Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Phương Thảo
  • 800000.0078

Nguyễn Thị Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết