Dữ liệu đề tài

B2003-07- 03

Bước Đầu Đánh Giá Tình Trạng Nhiễm Chì Trong Cư Dân Vùng Đầm Phá Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Giải Pháp Phòng Ngừa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

B94.06.08

Khảo Sát Hàm Lượng Iốt Trong Nước Sinh Hoạt Ở Thành Phố Huế Và Khu Vực Miền Núi Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

710404

Đới Đứt Gãy Trượt Bằng Đà Nẵng - Khe Sanh, Vai Trò Của Nó Trong Sự Hình Thành, Qui Luật Phân Bố, Tiềm Năng Vàng Và Các Khoáng Sản Quí Hiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

B96-07-09

Đặc Điểm Thành Phần, Chất Lượng Và Sự Phân Bố Của Các Thành Tạo Quặng Vàng Nội Sinh Rìa Bắc Địa Khối Kon Tum, Đề Xuất Các Tiền Đề Tìm Kiếm Chúng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

B2004- 09- 16

Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Và Vấn Đề Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2001- 09- 07

Định Hướng Tổ Chức Các Điểm Dân Cư Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Khu Vực Hành Lang Đường Hồ Chí Minh Thuộc Địa Phận Tỉnh Thừa Thiên Huế Đến Năm 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B98.07.37

Nghiên Cứu Điều Tra, Đánh Giá Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Nước Sông Hương Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

KT.04.343

Vật Lý Và Công Nghệ Chế Tạo Laser TEA-CO2 Mini Không Dùng Khí Heli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

4.4.1/98

Vật Lý Laser Màu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng