Dữ liệu đề tài

Nghiên Cứu Đa Dạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Côn Trùng Ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

Nghiên Cứu Tình Trạng Sức Khỏe Sinh Sản Tuổi Mãn Kinh Và Đề Ra Các Giải Pháp Can Thiệp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Cho Lứa Tuổi Này

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Khoan

B2002-10-16

Nghiên cứu Giá Trị Chụp Niệu Đồ Tĩnh Mạch Cấp Cứu Trong Quặn Thận

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Khoan

B2002- 07-19

Một Số Vấn Đề Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Và Thực Tiễn Thực Hiện Tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nga

615406

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Của Các Loại Hình Nuôi Tôm Ở Hệ Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận

623004

Nghiên Cứu Đa Dạng Sinh Học, Sinh Hóa Dinh Dưỡng Và Những Ứng Dụng Trong Đời Sống Con Người Của Các Loài Cá Nước Ngọt Thủy Đặc Sản Ở Miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận

B2002 - 07 - 09

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Lý Sinh Sản Cá Trê Đen Clarias Fuscus (lacepede,1803) Và Thử Nghiệm Biện Pháp Ứng Dụng Ở Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận

Nghiên Cứu Những Đặc Trưng Cơ Bản Hệ Sinh Thái Vườn Quốc Gia Bạch Mã Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận

B99-09-38

Sắc Văn Xuôi Nữ Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường

Hiệu Ứng Kondo Trong Hệ Điện Tử Tương Quan Mạnh (1998-2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quý Thông