Dữ liệu đề tài

CS-DTGDTC/2017 - 07

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Thể dục tay không cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Việt Đức (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến, Nguyễn Thái Sinh

CS-DTGDTC/2017-09

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật hai bước ném rổ 1 tay trên cao cho nữ sinh viên trường đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Thông, Trần Trung Kiên, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm)

CS-DT2017/01

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Cờ Vua cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Diễm Thương

CS-DTGDTC/ 2017-06

Nghiên cứu vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự phát triển phong trào thể dục thể thao Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), trần phúc, trần phúc

CS-DTGDTC-2017-12

"Nghiên cứu và áp dụng một số bài tập để sửa chữa những sai lầm thường mắc trong môn học thể dục tay không cho sinh viên trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế"

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Uyên Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT200610

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn nhảy cao, nhảy xa cho sinh viên một số trường Đại học ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thái Sinh

CS-DT200606

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa các sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảu ca kiểu ngồi của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Loan

CS-DTGDTC/ 2016- 13

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện bằng hai tay cho nữ sinh viên Khoa Du Lịch Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang (Chủ nhiệm), Đoàn Dũng, Trần Làm

CS-DTGDTC/ 2016-05

Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá tại Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Phúc