Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-122

Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphilla Sm.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tấn Quảng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Bích Phượng