Dữ liệu đề tài

QT-DA

Market survey on tourism demand in provinces along the EWEC section in Vietnam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

QT-DA2009-6-3

Baseline Study for Pro-poor Value Chain Development For Tourism Sectors in The North Central Region of Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Thị Mai Hà

QT-DA2008-6-4

Lao Bao Special Economic and Commercial Zone; The Economic Evaluation and Main Social Issues.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

QT-DA2007-06-02

Tự do hoá thương mại và việc làm trong nông nghiệp - Trường hợp các tỉnh miền Trung Việt Nam ((Vietnam Economics Research Network - VERN-I)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào