Dữ liệu đề tài

BQG.18.32

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phát triển năng lực lãnh đạo trường học thông minh ở Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Hoàng Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thế Kiên

B2015-DHH02-07DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh cây hồ tiêu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Quang Cơ, Lê Văn Chánh, Trần Hạnh Lợi