Dữ liệu đề tài

DHH-2018

Đối chiếu nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ và văn hóa ứng dụng trong dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ ở giai đoạn đầu.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Vũ Yến Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTCQDHH-2015-07

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác pháp chế tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Hoàng Trần Thy Ngọc

DHH 2014-07-12

Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ - văn hóa theo các chủ đề du lịch thường gặp

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Vũ Yến Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTCQDHH-2014-02

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Bạch Liên, Nguyễn Vũ Khánh Mỹ, Lưu Mạnh Cường

CS-DTCQĐHH-2014-03

Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Hoàng Trần Thy Ngọc, Trần Thị Vĩnh Liên

CS-DTDHH2012-01-21

Nghiên cứu đặc điểm nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên tỉnh Quảng Trị và đánh giá khả năng khai thác sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Bảo, Trần Ngọc Tuyền, Hoàng Hoa Thám

CS-DT11

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Công Hào (Chủ nhiệm), Võ Xuân Ninh, Nguyễn Lương Thục, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn

CS-DTDHH2012-07-07

Đối sánh hệ thống dâu câu tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm), Lê Khương Minh Trang, Lê Thị Thanh Nhàn, Trương Thị Phương Loan