Dữ liệu đề tài

CS-DTGDTC/ 2017-11

Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong học tập môn Karaterdo cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Hà (Chủ nhiệm), Lê Trần Quang, Trần Vương Phương Loan

CS-DTCQDHH-2015-07

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác pháp chế tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Hoàng Trần Thy Ngọc

CS-DTCQDHH-2014-02

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Bạch Liên, Nguyễn Vũ Khánh Mỹ, Lưu Mạnh Cường

CS-DTCQĐHH-2014-03

Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Hoàng Trần Thy Ngọc, Trần Thị Vĩnh Liên

CS-DTDHH2012-01-21

Nghiên cứu đặc điểm nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên tỉnh Quảng Trị và đánh giá khả năng khai thác sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Bảo, Trần Ngọc Tuyền, Hoàng Hoa Thám

CS-DT11

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Công Hào (Chủ nhiệm), Võ Xuân Ninh, Nguyễn Lương Thục, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn

CS-DTDHH2012-07-07

Đối sánh hệ thống dâu câu tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm), Lê Khương Minh Trang, Lê Thị Thanh Nhàn, Trương Thị Phương Loan

CS-DT11- XH - 01

Nhân vật chấn thương trong "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" (Paolo Giordano)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh