Dữ liệu đề tài

QT-DA

Livestock and aquaculture

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Nghĩa Mạnh, Phạm Hữu Tỵ

QT-DA

VẬN DỤNG KAHOOT TRONG DẠY HỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

QT-DA-NSS-2015

Development of E-Learning tools to support education and training related to monitoring and management of water resources

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Peter Goethals (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh

QT-DADA-QT-CSSH

Cải thiện sinh kế cho người khuyết tật thông qua tiếp cận thị trường tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế, mã số: AID-486-A-12-00007

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DAVLIR-IUC HUE

Preservation of coastal ecosystems and natural resources under the effect of development activities

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Hoàng Thái Long, Nguyễn Quang Tuấn

QT-DAHTQTSP2012 (song phương)

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm (hệ sư phạm) và đội ngũ giáo viên trẻ ở các trường trung học phổ thông.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân, Bùi Minh Đức (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Huyền, Tạ Ngọc Trí

QT-DA IDRC 2011

Building capacity to adapt to climate changes in South East Asia

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DAFLC09-04/CĐ

Nghiên cứu đề xuất một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở 2 xã Quảng Thành Hương Phong.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Trung Thuận;, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân

QT-DAPIC

Nghiên cứu các biện pháp cải thiện vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Khánh Từ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Nga, Jojeh Dufey, Frederic Francis and Claude Bragard

QT-DAKey Curriculum Press,

Nghiên cứu thiết kế các hoạt động dạy học toán bậc trung học bằng phần mềm The Geometer’s Sketchpad theo chương trình toán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2006

A collaborative research on Innovation for Teaching and Learning Mathematics in Different Cultures among APEC Member Economies

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAINSA - ETEA

Nghiên cứu về nông nghiệp và HTXNN Việt nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn