Dữ liệu đề tài

B2018-DHH-07-GEN

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC, Thực vật học, Đa dạng sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Nguyễn Việt Thắng

B2017-21

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh ở Quảng Trị hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Phương

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Hóa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

B2016-DHH-21

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương, Cung Trọng Cường, Lương Thái Ngọc, Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm)

B2016-DHH

Nghiên cứu phát triển điện cực khung hữu cơ kim loại sử dụng cho phương pháp dòng thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

B2016-DHH-148

Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp Dòng-Thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Minh, Nguyễn Hải Phong, Hoàng Văn Đức, Đặng Xuân Dự, Mai Xuân Tịnh, Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm)

B1983-1988

Phân Vùng Địa Lý Tự Nhiên Lãnh Thổ Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Hoàng Đức Triêm

B96-07-11

Điều Tra Hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế (1995-1996)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy,, Hoàng Thị Kim Hồng

B2003-07-02

Phương Pháp Đo Nhanh Và Hệ Thống Đo Tự Động Các Tham Số Nhiệt Trong Nghiên Cứu Vật Liệu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Vinh (Chủ nhiệm)