Dữ liệu đề tài

NN-NCCB000000000

Áp dụng mô hình Free Walking Tour trong thực hành nghề du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm, Trương Tiến Dũng

NN-NCCB04

SUSTAINABLE TOURISM PRACTICES BY BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN (HUNGARY)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm)

NN-NCCB02

SATISFACTION WITH AUCKLAND AS A DESTINATION FOR LEISURE TOURISTS: A STUDY OF WELLINGTON RESIDENTS

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm)

NN-NCCB01

Perceptions of international tourists about Zealandia, Wellington, New Zealand

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm)

NN-NCCBHDNCKH2015-2016

Hiệu đính bổ sung hoàn chỉnh danh lục thực vật VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

NN-NCCBHDNCKH_2014

Thẩm định danh lục thực vật bổ sung ở VQG Bạch Mã, TT. Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

NN-NCCB106.16-2012.24

Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên, Phạm Lương Hằng (Chủ nhiệm)

NN-NCCBIV4-2011.10

Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến

NN-NCCB NAFOSTED103.02-2012.04

Hiện tượng vận chuyển và hấp thụ quang trong các cấu trúc nano bán dẫn - giếng lượng tử dựa trên các vật liệu phân cực (Transport and optical absorption in semiconductor nanostructures – quantum wells based on polar materials, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS. TS. Đoàn Nhật Quang (Chủ nhiệm), PGS. TS. Nguyễn Thành Tiên, Đinh Như Thảo

NN-NCCB NAFOSTED 103.02.109.09

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của các hệ bán chất dẫn thấp chiều (Investigation of Electronic Structures and Properties of Low-dimensional Semiconductor Systems, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang, Đinh Như Thảo

NN-NCCB NAFOSTED 103.02.107.09

Các cơ chế tán xạ cho hệ hạt tải 2 chiều trong các cấu trúc dị chất dựa trên ZnO và nitride nhóm III (Scattering mechanisms for two-dimensional carrier systems in ZnO and group-III-nitride based heterostructures, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS. TS. Đoàn Nhật Quang (Chủ nhiệm), PGS. TS. Nguyễn Huyền Tụng, PGS. TS. Lê Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Thành Tiên, Đinh Như Thảo