Dữ liệu đề tài

NN-NDTN2009 - 11

Xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh - phát triển các quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên, Trần Thanh Nhàn