Dữ liệu đề tài

CS-DTCTV_PDP6

Điều tra các yếu tố môi trường sinh thái, hiện trạng sản xuất và kinh tế xã hội để xác định quy mô và cơ cấu nuôi trồng thủy sản bền vững khu vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

CS-DTCĐSP Huế

Thiết kế-sử dụng bài tập phục vụ đổi mới phương pháp dạy học lịch sử lớp 6 THCS

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cương