Dữ liệu đề tài

QT-DADT2016

Analyzing the impact of climate change on water resource availability and use in Gam River Basin, Northeast Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương

QT-DAKU 2015-2016

Land use types and soil characteristics in Huong Vinh commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

QT-DASYRAM(2015-2016)

SYzygies of RAtional Maps with applications to geometric modeling.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Laurent Busé (Chủ nhiệm), Sayed Hamid Hassanzadeh, Nicolás Botbol, André Galligo, Bernard Mourrain, Julie Déserti, Trần Quang Hóa

QT-DAKU 2014-2015

Effect of different types of organic fertilizers on peanut yield in Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vienam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

QT-DA10051171

Production of orphan drug biobetter from plant expression system

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy, Yang Moon-Sik (Chủ nhiệm)

QT-DAKU 2013-2014

Using by-product to produce organic fertilizer in Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi

QT-DARELC

Teacher preparation for teaching English at primary schools: A case study in Thua Thien-Hue

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương

QT-DA-LCC-AIT

Action towards Resource-efficient and Low Carbon Cities in Asia

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn

QT-DA-SUT-AIT

Sustainable Urban Tourism through Low Carbon Initiatives: Experiences from Hue and Chiang Mai

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Trần Anh Tuấn, Phạm Khắc Liệu

QT-DA-2011

English News Media Literacy: Proposal for a Collaborative Teaching Project

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm)

QT-DAx3

Dự án phát triển sinh kế nông thôn bền vững tĩnh Bình Định

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

QT-DADA1

Đánh giá môi trường đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Dự án hợp tác Quốc tế do ADB tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ