Dữ liệu đề tài

BCT-2012-09-08

Lựa chọn các giải pháp kinh tế kỹ thuật để phát triển cây cao su đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Hòa, Bùi Dũng Thể (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Phạm Văn Tần