Dữ liệu đề tài

CS-DT

Tình hình vận dụng chuẩn mực số 21 và 24 ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)

DHH2018-06-56

Khai phá dữ liệu trong quản lý giáo dục đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Thu Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Dương Thị Hải Phương, Nguyễn Văn Thành

GV2018xxxx

Thực trạng vận dụng Chế độ kế toán (Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm)

GV2017-03-09

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm), Phan Thị Hải Hà

GV2017-03-09

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lợi và mức ñộ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Thị Hải Hà

GV2017xxxx

SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO SỐ LIỆU (DEA – DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương

CS-DTGV2017-03-10

Hiệu quả thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua độ nổi và tính bền vững của thuế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-04-11

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ PHÁI SINH NGOẠI HỐI TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DTGV-2017-02-08

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone cao cấp của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Phương Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-01-01

Tác động của sự cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm và thu nhập của người dân xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

ĐHH2016-06-39

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trương Thị Hương Xuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Ngọc Liêm, Dương Đắc Quang Hảo

CS-DT

Nghiên cứu việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành HTTTQL - Đại học kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)