Dữ liệu đề tài

CS-DTGV2017-03-10

Hiệu quả thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua độ nổi và tính bền vững của thuế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-04-11

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ PHÁI SINH NGOẠI HỐI TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DTGV-2017-02-08

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone cao cấp của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Phương Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-01-01

Tác động của sự cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm và thu nhập của người dân xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành HTTTQL - Đại học kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTGV 2016 -06 - 13

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thị Thu Hương, Hồ Minh Toàn

CS-DTGV2016-02-10

Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thông xã hội và giá trị khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đức Trí (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2016-04-31

Phát triển phương thức thanh toán qua máy POS trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm)

QT-DA2016.1

"Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam", research project was funded by the Management Committee of the Nordic Climate Facility (NCF).

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Văn Giải Phóng, Trần Tuấn Anh

CS-DTGV2016-04-03

Liên kết kinh tế giữa hộ nông dân với các cơ sở chế biến nông sản ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)

NN-NCCBPhuLoc2802

Phát triển nghề nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thông