Dữ liệu đề tài

DP-DT-HT- 01/2020/HĐ-KHCN

Xây dựng mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây đậu nành Đ9 ở vùng chuyển đổi cây sắn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Hồ Công Hưng

CS-DT-DHNL-NH-2020-08

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc nghệ vàng tại Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hồ Công Hưng (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Hồ Lam

CS-DT -ĐHNL_NH-2020-1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và trồng sen theo VietGAP cho các giống sen Nghệ An tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang

TNH2019-4

Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch hại sắn của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong nhà lưới

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông

QT-DA

DỰ ÁN TRỒNG SEN TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Khắc Phúc

CS-DT

Xác định nguyên nhân gây hại, đưa ra biện pháp quản lý và xây dựng mô hình quản lý dịch hại sen tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Khoa Nông học
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

B2018-DHH-08-GEN

Nghiên cứu bảo tồn Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Như Cương, Trần Thị Xuân Phương, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Giang

CS-DT-NH-2018

Nghiên cứu thành phần loài sâu hại và thiên địch bắt mồi ăn thịt trên cây lúa tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Giang

NN-NDT-TT-2017

Đánh giá sự dẫn dụ của pheromone kết hợp với bẫy dính đối với các loài sâu hại tại Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

DP-DTQN2017-1

Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Sỹ Vương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Lê Khắc Phúc