Dữ liệu đề tài

CS-DT

Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng (Chủ nhiệm), Đỗ Sông Hương

CS-DT

Nghiên cứu động cơ, sự kỳ vọng và mức độ chuẩn bị học đại học của sinh viên ngành kế toán, kiểm toán tại trường ĐHKT, ĐHH

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Đỗ Sông Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng

CS-DT

Tìm hiểu việc áp dụng chuẩn mực kế toán 04 " Tài sản cố định vô hình" tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Đỗ Sông Hương (Chủ nhiệm)