Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng và giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2009
Tập: 18
Số:
Trang: 69-77
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Thăng Long, Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng
Đề tài liên quan: 0