Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THE DIFFERENT’S STRUCTURE OF CHITOSAN BEADS FORMED IN NAOH AND NAOH.SIO2: APPLICATION FOR TREATMENT OF SHRIMP WASTEWATER
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Nova Science Publishers, New York
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số: 12
Trang: 18-34
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Vệ Quốc Linh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://phenma2019.math.sfedu.ru/