Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Enrich cassava by-product and Effect of different level of enrich cassava by-product on digestibility and nitrogen retention on growing pig
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu
File đính kèm:
  1. Thu_moi_Hang1.pdf
Đề tài liên quan: 0