Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Yield and Nutritional Value of Brachiaria humidicola Grass Planted in Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2348 – 3997
Tên tạp chí International Journal of Research in Agricultural Sciences (E-ISSN: 2348-3997)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TIMELINE PUBLICATION PVT. LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập: 6
Số: 2
Trang: 40 - 45
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Bùi Văn Lợi, Nguyễn Thị Mùi, Trần Văn Giang, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Bả
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://ijras.com/index.php/issue?view=publication&task=show&id=335