Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Impact of the East-West Economic Corridor on Forest-Dependent Livelihoods in Vietnam, Laos and Thailand
Tạp chí:
ISSN: 9789672165736
Tên tạp chí Strategic Information and Research Development Centre
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2020
Tập: 14
Số:
Trang: 24
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sumernet.org/publication/?refinementList[publishedName][0]=2019