Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Factors influencing depressive disorders of adolescents in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1729-0341
Tên tạp chí Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences (1729-0341)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản LIAQUAT UNIV MEDICAL & HEALTH SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.lumhs.edu.pk/jlumhs/