Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC METHIONINE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI LAI
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3D
Trang: 49-56
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Hồ Trung Thông, Dương Thị Hương, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Hằng Hằng, Dư Thanh Hằng
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6115