Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2076-3417
Tên tạp chí Applied Sciences-BASEL (2076-3417)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 10
Số: 15
Trang: 5091
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Thị Hồng Mai
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/app10155091